Overlay
  • Algemeen
  • Algemeen
  • Algemeen

AFM vergunning

Thésor Treasury Outsourcing B.V. heeft sinds 2007 een AFM vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten. Meer specifiek, hier vallen de onderstaande diensten onder:

  • Het geven van beleggingsadvies met betrekking tot financiële instrumenten.
  • Het ontvangen en doorgeven van orders.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten. De missie van de AFM – “de AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten” – onderschrijven wij volledig.

Compliance

Mede vanuit regelgeving hebben wij één beleidsbepaler binnen Thésor als compliance officer aangewezen en één als risicomanager.  Gezien het zeer grote belang dat wij hier aan hechten, betrekken wij ook een externe compliance officer en risicoadviseur bij onze bedrijfsvoering. Charco & Dique is een adviesorganisatie voor risk management en compliance vraagstukken in de financiële sector. Zij controleren mede of wij voortdurend voldoen aan de door de AFM opgelegde eisen.

Directie

De directie van Thésor bestaat uit twee personen. Beslissingen worden genomen op unanieme basis.

Beloningsbeleid

Thésor heeft een Beloningsbeleid op basis van Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, dit geldt voor alle medewerkers van Thésor. Verder is voor medewerkers die het risicoprofiel van Thésor kunnen beïnvloeden de Regeling Beheerst Beloningsbeleid 2017 van toepassing. Deze laatste regeling geeft aanvullende eisen. Het beloningsbeleid is er op gericht dat beloningen van medewerkers geen onwenselijke risico’s of gedrag, opleveren ten aanzien van de specifieke dienstverlening aan onze relaties en de financiële soliditeit van Thésor.

Thésor keert aan alle medewerkers een vaste maandelijkse vergoeding uit waarbij incidenteel een personeelsbrede kleine inzetbonus kan worden gegeven. De werknemers van Thésor zijn een kritische succesfactor voor de onderneming. De maandelijkse vaste vergoeding wordt afgestemd op de competenties van de medewerker.

Het beloningsbeleid wordt opgesteld door de directie. Doordat Thésor een relatief kleine onderneming is, wordt er geen remuneratiecommissie ingesteld. Ook is er geen Raad van Commissarissen. Om die reden wordt het beloningsbeleid afgestemd met de compliance officer van Charco & Dique.

Minimaal jaarlijks wordt het beloningsbeleid opnieuw bekeken om te zien of het beleid voldoet aan de eisen van de directie, de geldende wet- en regelgeving en de belangen van onze cliënten. Hierbij wordt bekeken of de bestaande beloning onwenselijk gedrag kan stimuleren en hoe het beloningsbeleid voorziet in passende maatregelen. Indien noodzakelijk kan de beoordeling vaker worden gedaan.